Študenti práva radia bezplatne, problémy majú najmä susedia a partneri

KOŠICE – Študenti práva pomohli v Košiciach bez nároku na honorár už 52 občanom. Dominujú susedské spory a vlastnícke vzťahy. Budúci právnici na predmete oceňujú najmä prácu s reálnym klientom.

Študentom pomáha profesionálny advokát

Študentská právna poradňa je výberový predmet pre študentov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. „Jej cieľom je zabezpečiť priamy kontakt študentov práva s reálnymi klientmi,“ uviedla tému odborná asistentka Dominika Marčoková Becková, ktorá predmet vyučuje a poradňu koordinuje. „Poradňa funguje tretí akademický rok. Za dva roky ju absolvovalo 20 študentov, v tomto semestri je prihlásených 14, z čoho traja ju už absolvovali aj prechádzajúci semester.“

O pomoc môže študentov požiadať občan cez kanceláriu prvého kontaktu košického magistrátu na tel. č. +421 55 6419 385, alebo e-mailom na [email protected]. „Študenti pre klienta vypracujú právnu analýzu jeho prípadu a predstavia dostupné právne možnosti jeho riešenia,“ povedala Dominika Marčoková Becková.

„Stretnutí s klientom sa zúčastňuje aj advokát – supervízor, ktorý vie v prípade potreby zasiahnuť a študentov usmerniť.“ Vypracovanie analýzy trvá 30 dní. Študenti klientovi neodporúčajú konkrétny postup. „Môžu klientovi vysvetliť, ktoré konkrétne možnosti  čo obnášajú, ale rozhodnutie, čo klient urobí, je len na ňom,“ upozornila vyučujúca.

V študentskej poradni pomáhali bezplatne: (zľava) Nikola Krišová, Michal Bartko a Dominik Tóth. Foto: Dušan Guman

Susedia obťažujú hlukom i pachom

„Študenti sa učia komunikovať, zdokonaľujú si argumentačné a prezentačné zručnosti, zlepšujú si ústny a písomný prejav. Naučia sa tiež organizácii práce a svojho času. Mnoho študentov si uvedomuje ťarchu zodpovednosti.“ Aké právne problémy riešia ľudia najčastejšie? „Často sú to susedské spory, obťažovanie hlukom a pachom, či hranice pozemkov, aj rodinné právo.“

„Tiež problémy v súvislosti s vlastníckym právom; spravidla ide o spoluvlastníctvo alebo bezpodielové vlastníctvo manželov. Doteraz študenti  vypracovali 52 právnych analýz, poradili teda 52 klientom,“ informovala D. Marčoková Becková.

Aj pôvodne jednoduchý prípad môže „rozkvitnúť“

Študentka Nikola Krišová by sa v budúcnosti chcela venovať trestnému právu. V súvislosti s právnou poradňou vyzdvihla kontakt s praxou. „Bolo to niečo nové. Verím, že sme klientom hlavne mohli pomôcť. Mali sme dobré ohlasy a myslím si, že ľudia sú za takúto formu pomoci vďační. Bola to veľmi dobrá skúsenosť,“ povedala. Ako študentka riešila najmä rodinné a občianske problémy.

Priamy kontakt s klientom ocenil aj Michal Bartko, ktorý by rád pôsobil v advokácii. „Vždy je iné, keď klient sedí predo mnou, vidím jeho emóciu a som si vedomý, že ide o reálny problém, ku ktorému potrebuje nájsť riešenie.“ M. Bartko riešil prípady z občianskeho práva – vlastnícke práva a susedské spory. „Taktiež vyživovacie povinnosti, čiže rodinné právo, a jeden prípad zo správneho práva. Asi najzaujímavejšie pre mňa bolo, do akých rozmerov vie z prvého pohľadu jednoduchá vec „rozkvitnúť“, ak sa nerieši promptne a adresne.“

Sláva je v trestnom práve, peniaze v obchodnom – znie vtip

Dominik Tóth mal možnosť pracovať aj na prípade, ktorý sa týkal oblasti medicíny. „Musíme vedieť komunikovať, prejaviť slušnosť a ľudské vlastnosti, ale učíme sa aj pracovať s časom, pretože na jedného klienta máme pol hodiny. A keď sa rozrozpráva, musíme vedieť debatu korigovať,“ pridal zaujímavosť. „Na seminári z obchodného práva nám povedali vtip: Ak chcete byť slávny právnik, mali by ste sa venovať trestnému právu a ak bohatý, tak obchodnému.“

Dominik uvažuje o tom obchodnom, aj keď si uvedomuje, že je komplikovanejšie, ako aj o občianskom práve. Podľa neho by sa mal však človek snažiť súdu vyhnúť. „Mala by to byť tá posledná možnosť, lebo súdy zvyknú byť zdĺhavé. Treba najmä apelovať na vzťahy, aby sa ľudia dohodli, ako napríklad v susedských sporoch, ktorým by sa mohlo predísť, ak by sa obe strany k sebe správali ľudskejšie.“


Ďalšie články