Mestské zastupiteľstvo Košíc schválilo nové nariadenie o sociálnych službách

sociálne služby Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poskytovaní sociálnych služieb v Košiciach a určovaní úhrad za ich poskytovanie poslanci prijali. Ilustračné foto: pexels.com

KOŠICE – Na stredajšom mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach padlo rozhodnutie, ktoré môže výrazne ovplyvniť poskytovanie sociálnych služieb v meste. Poslanci totiž schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a určovaní úhrad za ich poskytovanie. 

Medzi poskytované sociálne služby patria terénne služby ako opatrovateľská služba, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a prepravná služba, ako aj pobytové a ambulantné služby vrátane zariadení pre seniorov, denných stacionárov a zariadení pre starostlivosť o deti do troch rokov. Okrem toho sa poskytujú aj iné služby ako odľahčovacia služba a monitorovanie potreby pomoci.

Tieto služby sú určené obyvateľom mesta, ale aj osobám, ktoré nemajú trvalý pobyt v meste, avšak obec, v ktorej majú trvalý pobyt, im zabezpečila poskytovanie sociálnej služby. Čiastkové úhrady sa stanovujú podľa rozsahu a charakteru poskytovaných služieb. Napríklad úhrada za opatrovateľskú službu sa počíta podľa počtu hodín poskytovanej služby a môže sa zvyšovať v závislosti od času poskytovania a dňa v týždni.

V zariadeniach pre seniorov s kapacitou viac ako 40 miest sa úhrady vypočítavajú súčtom čiastkových úhrad za ubytovanie, stravovanie, odborné činnosti a prevádzkové náklady. Ďalšie služby ako donáška stravy majú stanovené pevné úhrady za deň a môžu sa zvyšovať v závislosti od špecifických potrieb jednotlivca.

V zariadeniach núdzového bývania a útulku sa poskytujú služby pre jednotlivcov v nepriaznivej sociálnej situácii, ako sú napríklad obete násilia alebo ľudia, ktorí stratili bývanie. Úhrady sa tu stanovujú podľa počtu členov rodiny a sú doplnené o príplatky za rôzne faktory, ako je napríklad vlastné ubytovanie alebo používanie elektrických spotrebičov.

Za tento návrh hlasovali poslanci jednohlasne. Tieto zmeny v úhradách a poskytovaní služieb vstúpia do platnosti od prvého júla 2024, čím sa zabezpečí lepšie pokrytie potrieb obyvateľov mesta Košice v oblasti sociálnych služieb.

Pre obyvateľov mesta Košice je toto nariadenie dôležitým krokom v zabezpečení sociálnych služieb a podpory pre všetkých, ktorí ju potrebujú. Zavádza jasné a presné pravidlá týkajúce sa poskytovania a úhrady za služby, čo by malo prispieť k lepšej transparentnosti a efektívnosti celej sústavy sociálnej pomoci.


Ďalšie články