Podmienky používania

1. Úvodné nastavenia

1.1 Tento Podmienky používania portálu Štandard („Podmienky“) upravujú podmienky prístupu a používania spravodajského webového portálu prevádzkovaného na webovom sídle www.standard.sk a súvisiacich portálov prevádzkovaných prostredníctvom domény standard.sk a jej subdomén („Portál“).

1.2 Prevádzkovateľom Portálu a súvisiacich webových stránok je spoločnosť Denník Štandard, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 44 432 011, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 55134/B („Prevádzkovateľ“).

1.3 Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na webové stránky Portálu  (návštevník) a využíva služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli.

1.4 Používaním Portálu Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a všetkých používateľov, ktorí navštívia Portál, sa riadia týmito Podmienkami.

1.5  Používanie časti služieb poskytovaných v rámci Portálu nie je podmienené registráciou, pre používanie niektorých služieb Portálu je registrácia používateľa nevyhnutná.

1.6 V rámci Portálu môže Prevádzkovateľ poskytovať platené služby či služby obmedzené na určitý okruh používateľov, na ktoré sa môžu vzťahovať osobitné podmienky Prevádzkovateľa.

1.7 Používatelia Portálu môžu v prípade otázok ohľadom týchto Podmienok kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na Portáli v časti kontakty.

2. Prístup obsahu k portálu

2.1 V rámci Portálu sprístupňuje Prevádzkovateľ používateľom obsah spravodajskej, publicistickej alebo inej žurnalistickej povahy, ako sú napríklad články, komentáre, blogy, fotografie, videá, audiovizuálne spravodajstvo alebo podcasty („Obsah“) a umožňuje používateľom prehliadanie, získavanie, vyhľadávanie, spracúvanie a uchovávanie Obsahu zverejneného na Portáli pre vlastné nekomerčné účely.

2.2 Prevádzkovateľ bezodplatne sprístupňuje štandardný Obsah, ktorý je prístupný všetkým používateľom bez potreby registrácie. Vybraný Obsah sprístupňuje Prevádzkovateľ používateľom za odplatu a prístup k nemu je podmienený registráciou používateľa na Portáli a uzatvorením zmluvy o predplatnom medzi používateľom a Prevádzkovateľom („Prémiový Obsah“).Ďalšie podmienky registrácie, predplatného a prístupu používateľa k Prémiovému Obsahu upravujú osobitné podmienky Portálu, dostupné tu.

2.3 O tom, ktoré časti Portálu budú zaradené do Prémiového Obsahu a v akom rozsahu bude prístup k nim obmedzený pre neregistrovaných používateľov rozhoduje výlučne Prevádzkovateľ, a svoje rozhodnutie môže podľa svojho uváženia jednostranne kedykoľvek meniť. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť aj o tom, že všetky časti Portálu budú prístupné používateľom bezodplatne a to po ním určenú dobu (napr. z marketingových dôvodov), pričom takáto dočasná zmena nastavenia prístupu k Obsahu nemá vplyv na existujúce zmluvy medzi Prevádzkovateľom a predplatiteľmi Prémiového obsahu.

2.4 Prevádzkovateľ v rámci služieb Portálu poskytuje aj službu odoberania newslettera na používateľom zvolenú e-mailovú adresu. Prihlásenie sa k odberu newslettera je dobrovoľné a z odoberania newslettera je možné sa kedykoľvek bezodplatne odhlásiť.

3. Podmienky používania portálu

3.1 Používateľ Portálu berie na vedomie, že Portál a jeho Obsah používa na vlastné riziko pričom Prevádzkovateľ v rozsahu maximálne povolenom platnými predpismi nebude zodpovedný za žiadnu škodu súvisiacu s alebo vyplývajúcu z použitia Portálu, či už k nej došlo v rámci zmluvného vzťahu, zo zákona alebo občianskoprávneho deliktu (okrem iného vrátane škody vyplývajúcej z nedbanlivosti) alebo vznikla iným spôsobom, a to ani v prípade, že si Prevádzkovateľ bol alebo mal byť vedomý možnosti takejto škody.

3.2 Používateľ zaväzuje používať Portál jeho služby a Obsah na ňom prístupné v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodnými alebo inými právnymi predpismi.

3.3 Používateľ Portálu berie na vedomie, že Prevádzkovateľ poskytuje služby v reálnom čase a preto žiadnym spôsobom nezaručuje neobmedzenú dostupnosť a funkčnosť Portálu. Dostupnosť Portálu môže byť kedykoľvek obmedzená, pozastavená alebo zrušená. Obsah Portálu a jeho jednotlivé funkcionality, môžu byť kedykoľvek menené alebo odstránené a to bez akéhokoľvek upozornenia.

3.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k Portálu alebo jeho častiam spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia používateľa ani za technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

3.5 Súčasťou funkcionalít Portálu môže byť možnosť registrovaných používateľov (predplatiteľov) zverejňovať svoje diskusné príspevky na Portáli, ak Prevádzkovateľ takúto funkcionalitu zaradí a sprístupní medzi služby Portálu.

3.6 Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na Portál len príspevky, ku ktorých obsahu:

(a) má autorské práva resp. súhlas autora na ich použitie pre účely zverejnia a rozširovania na Portáli;

(b) disponuje všetkými potrebnými súhlasmi osôb z hľadiska ochrany osobnosti fyzickej osoby a ochrany dobrého mena právnickej osoby.

3.7 Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za obsah zverejnený, umiestnený alebo nahratý na Portál používateľom, a za takýto obsah zodpovedá výlučne používateľ, ktorý obsah uverejnil. Používateľ svojimi príspevkami a obsahom zverejneným na Portáli nesmie porušovať účinné právne predpisy, tieto Podmienky, neoprávnene zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb, používať vulgárne výrazy, nabádať k nenávisti a agresii alebo konať v rozpore so základnými etickými a morálnymi princípmi a dobrými mravmi či inak porušovať pravidlá pre prispievanie obsahu na Portáli.

3.8 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za pravdivosť informácie uverejnenej v inzercii, reklame alebo v inej forme propagácie sprístupnenej prostredníctvom Portálu tretími stranami.

3.9 Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť prístup používateľa k Portálu a jeho službám, nezverejniť, zablokovať alebo odstrániť z Portálu obsah pridaný používateľom, obmedziť alebo zamedziť prístupu ostatných používateľov k obsahu iného používateľa, najmä v prípade ak je konanie používateľa alebo jeho obsah vyhodnotený ako sporný alebo v rozpore s Podmienkami, pričom  táto skutočnosť sama o seba nemá za následok zánik zmluvy a ani právo predplatiteľa na vrátenie poplatku, alebo jeho časti.

3.10 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek dočasne pozastaviť poskytovanie služieb z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci, výkonu opráv a činností potrebných pre riadne fungovanie Portálu (vrátane údržby, opráv, pridania nových vlastností, aktualizácií a pod.), bez toho, aby to bolo považované za porušenie akejkoľvek povinnosti Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ, pokiaľ je to možné a okolnosti to umožňujú, vopred v primeranej lehote informuje používateľov o takomto dočasnom pozastavení poskytovania služieb oznamom zverejneným na Portáli, pričom, ak je to možné, uvedie tiež dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia služieb.

3.11 Prevádzkovateľ je oprávnený komunikovať prostredníctvom Portálu správy overovacieho, bezpečnostného alebo upozorňujúceho charakteru, alebo oznámenia v naliehavom verejnom záujme na základe žiadosti orgánu verejnej moci.

3.12 Niektoré hypertextové odkazy umiestnené na webových stránkach Portálu odkazujú na webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa. Ak používateľ použije takéto odkazy, opustí webové stránky Portálu. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán, na ktoré sú uvedené hypertextové odkazy, a neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky vo vzťahu k informáciám obsiahnutým na takýchto webových stránkach.

4. Práva duševného vlastníctva

4.1 Používatelia Portálu berú na vedomie, že Obsah nachádzajúci sa na Portáli, s výnimkou používateľských príspevkov a reklamy, je predmetom ochrany autorských práv, ochranných známok, obchodných názvov, loga a iných práv duševného vlastníctva, a práva k nemu, vrátane majetkových autorských práv, vykonáva Prevádzkovateľ. Obsah Portálu je určený výlučne pre osobné a nekomerčné použitie.

4.2 Obsah Portálu, ktorý nie je súčasťou Prémiového Obsahu, môže používateľ kopírovať a šíriť verejným prenosom len pre svoje osobné a nekomerčné použitie a za podmienky uvedenia autora, zdroja Obsahu a funkčného odkazu (hyperlinku) na originálny Obsah uverejnený na Portáli.

4.3 Použitie Obsahu, vrátane Prémiového obsahu, iným spôsobom ako dovoľujú tieto Podmienky alebo účinné právne predpisy je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa zakázané.

4.4 Používateľ zverejnením obsahu na Portáliudeľuje Prevádzkovateľovi bezodplatne nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne, miestne a časovo neobmedzený súhlas (licenciu) na použitie príspevkov a prejavovosobnostnej povahy používateľov zverejnených na Portáli, okrem iného na účely propagácie vlastných produktov alebo služieb Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nie je povinný príspevky používateľov použiť.

5. Ochrana osobných údajov

5.1 PoužívateliaPortálu berú na vedomie, že počas ich návštevy Portálumôže dochádzať k spracúvaniu ich osobných údajov. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov používateľov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

5.2 Informácie o používaní súborov cookies na webových stránkach Portálu sú uvedené v Zásadách používania súborov cookies.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Akékoľvek vzťahy vznikajúce v súvislosti so vstupom používateľa na Portál a používaním jeho Obsahusa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.2 Prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia tieto Podmienky kedykoľvek meniť, najmä ak budú zmeny vyžiadané zmenou Portálu, skutkového stavu, právnych predpisov, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa. Aktuálne platná verzia Podmienok je zverejnená v príslušnej sekcii na webových stránkach Portálu.